دوره آموزشی

320 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۷-۰۶ شروع کلاس ها
1000 تعداد شرکت کنندگان

برای شروع هنوز دیر نیست

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضیات کنکور استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضیات کنکور استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

گسسته کنکور استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۸:۴۵

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور استاد کیومرثی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور استاد کیومرثی
۱۴۰۰-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی کنکور استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
۱۴۰۰-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 09

جلسه 09

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد محمدی
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

اقتصاد استاد محمد بیگی

سرفصل مطالب این جلسه : اقتصاد استاد محمد بیگی
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد معصوم نیا

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد معصوم نیا
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد سبز میدانی
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور استاد عطری
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

علوم و فنون ادبی استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : علوم و فنون ادبی استاد عطری
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

روانشناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : روانشناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد مومن زاده
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی انسانی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : عربی انسانی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۷:۱۵

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد ایرانشاهی
۱۴۰۰-۰۷-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد افخمی
۱۴۰۰-۰۷-۱۹
ساعت : ۲۱:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ جمله واره وصفی
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد سبز میدانی
سرفصل مطالب
 • حرکت چیست
 • سرعت متوسط و تندی متوسط
 • تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای-نمایش سرعت لحظه ای در نمودار مکان زمان-نمودار سرعت زمان
 • شتاب-شتاب در نمودار سرعت زمان-معادله و نمودار شتاب زمان در حرکت راست خط
 • حرکت با سرعت ثابت یا خط راست یا خط یکنواخت-حرکت راست خط با شتاب ثابت
 • حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن-نیروهای بین مولکولی-فشار در جامدها
 • نیروی عمودی سطح یا عمودی تکیه گاه
 • چگالی
 • مدل سازی در فیزیک- کمیت و یکا-تبدیل واحد به نمادگذاری علمی-دقت وسیله های اندازه گیری
 • حرکت راست خط با شتاب ثابت
 • حرکت خط با شتاب ثابت
 • فرمول جابه جایی در ثانیه nام و دنباله حسابی در حرکت راست خط با شتاب ثابت- کاربرد نسبت در مساعل حرکت راست خط با شتاب ثابت-نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت
 • فشار در شاره های ساکن-اصل پاسکال
 • حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن
 • نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت-مساعل دو متحرکه-
 • کار-انرژی مکانیکی
 • ارتباط بین کار و انرژی - توان و بازه
 • نیروی اصطحکاک - نیروی تکیه گاه
 • نیروی مقاومت هوا - نیروی کشسانی فنر
 • نیروی کشسانی فنر-نیروی کشش - مفهوم و رابطه اصلی تکانه -
 • مفاهیم اولیه و مقیاس های دما - آشنایی با چند دماسنج -انبساط گرمایی
 • انبساط طولی جامدات-انبساط سطحی جامدات -محاسبه درصد تغییرات طول سطح و حجم - انبساط مایعات-تغییرات چگالی با دما-انبساط غیرعادی دما-گرما-
 • جلسه بیست و سوم
alt
18,000,000 ریال
ریاضیات کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم