دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۴-۰۱ شروع کلاس ها
1000 تعداد شرکت کنندگان

آی استارت آی کلاس

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه مشاوره مهندس پازوکی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد ایرانشاهی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

اقتصاد استاد محمد بیگی

سرفصل مطالب این جلسه : اقتصاد استاد محمد بیگی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

روانشناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : روانشناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

علوم و فنون ادبی استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : علوم و فنون ادبی استاد عطری
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد افخمی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد کریمی نیا

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد کریمی نیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد سبز میدانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی استاد کاغذی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد معصوم نیا

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد معصوم نیا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

معارف استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : معارف استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۰-۰۴-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد محمدی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد عظیمی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد کیومرثی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد کیومرثی
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد مومن زاده
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی جلسه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی جلسه دوم
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی 2

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی 2
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۷:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد سبز میدانی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
alt
18,000,000 ریال
ریاضیات کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم